Archeologie

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

  • archeolog, zástupce ředitelky a vedoucí odborného oddělení
  • tajemník Archeologické komise Libereckého kraje (poradní orgán ředitele Archeologického ústavu AV v.v.i. v Praze)
  • předseda Krajské archeologické komise Libereckého kraje (poradní orgán ředitele NPÚ-ÚOP v Liberci)

Tel. 603 779 364
E-mail: prostrednik@muzeum-turnov.cz

Petr Hartman

  • terénní technik, dokumentátor

Tel. 605 989 825
Email: hartman@muzeum-turnov.cz

Dlouhodobé projekty

  • plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu, předstihové a záchranné výzkumy na sledovaném území)
  • archeologické oddělení MČR v Turnově je od roku 1996 spoluřešitelem projektu „Státní archeologický seznam ČR“ vedeného NPÚ, ústředním pracovištěm v Praze
  • projekt výzkumu dobývek z mladší doby kamenné na Jistebsku (okr. Jablonec n. Nisou) – projekt je podpořen GAČR
  • projekt „Využití pseudokrasových skalních dutin v pravěku a středověku v oblasti Českého ráje“ (povrchová prospekce, drobné zjišťovací sondáže ve vytypovaných lokalitách, detektorový průzkum)
  • spoluřešitel výzkumného projektu VAV ve spolupráci s Českou geologickou službou

Odkaz: Přepeře u Turnova – archeologický výzkum před stavbou nové rozvodny TR 110/35 kV

Odkaz: Archeologický výzkum Lomnice nad Popelkou 2011 – Penny Market

Odkaz: Přehled vybraných záchranných archeologických výzkumů Muzea Českého ráje v Turnově v letech 2004 – 2008

Odkaz: Přehled nálezových zpráv (od roku 2004)

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov