Aktuality

Turnovští archeologové fungují i v „době koronavirové“.

Stavebnictví je sice také ochromeno, ale přesto celá řada firem výkopové práce nadále provádí, a na ty pochopitelně dohlížíme my, archeologové

I v této zjitřené době nacházíme stopy po činnosti našich předků. A tak jsme kupříkladu minulý týden například sídlištní jámu a kůlovou jámu z pozdní doby bronzové (9. – 8. stol. př. n. l.) nebo mladší doby železné (3. – 2. stol. př. n. l.) v Daliměřicích u Turnova ve výkopu pro elektrický kabel nízkého napětí pro výrobní halu spol. AMIX Production. Nalezené zlomky keramiky bohužel neumožňují přesnější datování, vzhledem k tomu, že jde o okraj rozsáhlého pravěkého sídliště, které jsme zkoumali v roce 2018, tak chronologický rámec máme daný.

Další nález „historických terénů“ jsme učinili při dohledu před stavbou rodinného domu v rozvojové lokalitě Turnov – západ na samé katastrální hranici s Mašovem na parc. č. 3552/25. Po skrývce jsme objevili další část sídliště z období lidu popelnicových polí, které zde již bylo objeveno při archeologických výzkumech v roce 2013. Letos jsme objevili tři kůlové jámy, které svědčí o přítomnosti nadzemní kůlové stavby a pozůstatek kulturní vrstvy.

Třetí nález pochází z Přepeř u Turnova, kde jsme při skrývce pro garáž na parc. č. 93/34 a 93/16 přímo naproti „přepeřskému tanku“ (= vystavenému historickému pásovému buldozeru…) objevili místy až půl metru mocnou kulturní vrstvu z mladší až pozdní doby bronzové (1). Získali jsme odsud početný soubor keramických zlomků. Jde o pozůstatek rozsáhlého sídliště, jehož pozůstatky byly poprvé objeveny v roce 2007 při stavbě rodinných domů ve vzdálenosti cca 200 m severně na parc. č. 93/73 a 93/74 (2). Tehdy zde proběhl záchranný výzkum, při kterém jsme prozkoumali 29 zahloubených sídlištních jam z pozdní doby bronzové a starší doby železné. Další výzkum proběhl v roce 2014, a to hned na sousední parcele č. 93/88, kdy jsme nalezli zásobní jámu – silo z mladší doby bronzové (3). Jde o rozsáhlé pravěké sídliště, které se táhne od dnešní silnice do Příšovic až pod železniční trať a je úzce navázané na Ohrazenický potok.

Další prezentace starších i novějších výzkumů našich archeologů najdete zde:

X