Stavebník – INFO

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Stavebník – INFO

Archeologická památková péče

Muzeum Českého ráje v Turnově je na základě smlouvy s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a to zejména na území okresu Semily, ojediněle s přesahy na Železnobrodsko a Mnichovohradišťsko. Pracovníci archeologického oddělení poskytují kromě archeologických dohledů a realizace záchranných archeologických výzkumů také odborné konzultace. Před zničením jsou zachraňovány nejen historické artefakty skryté pod povrchem, ale především informace o době od vývoje člověka po současnost. Archeologické nálezy jsou pečlivě zpracovány, zdokumentovány a uloženy do depozitáři muzea.

Archeologická památková péče je vykonávána v souladu se zákonem České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), jež ukládá stavebníkům již v době přípravy stavby povinnost oznámit a následně umožnit archeologický výzkum na dotčeném území. Nesplnění této zákonné povinnosti může být pokutováno a také může znamenat nesouhlasné stanovisko s kolaudací stavby. Doporučujeme proto včasné oznámení záměru příslušnému archeologickému pracovišti (viz dále; plné znění památkového zákona zde). 

Území s archeologickými nálezy

Územím s archeologickými nálezy se rozumí území, či místo původního výskytu archeologických nálezů nemovitých a/nebo movitých, na němž již byly registrovány jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy, na němž je lze odůvodněně očekávat, či na němž jejich výskyt není vyloučen. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří.

Celé správní území okresu Jičín je tedy považováno za území s archeologickými nálezy, vyjma míst vytěžených, popř. po těžbě rekultivovaných a archeologicky již zkoumaných. Informace o tom, zda se v konkrétním případě jedná o území s archeologickými nálezy, poskytne naše organizace vždy za oblast své působnosti.

Postup stavebníka

  1. Podání oznámení

– Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci povinni tento záměr oznámit a umožnit provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

– Oznámení se provádí buď na Archeologický ústav anebo oprávněné organizaci (pro okres Semily je touto Muzeum Českého ráje v Turnově). Oznámení se provádí pouze na jednu z uvedených organizací, aby nedocházelo k duplicitám.

– Oznámení stavebního záměru je podle zákona nutné provést „již ve fázi přípravy stavby“. Doporučujeme jej tedy podat co nejdříve, alespoň však 2 až 3 týdny před zahájením prací. V případě oznámení „na poslední chvíli“ může dojít ke zdržení či v případě pozitivních archeologických nálezů i k navýšení nákladů provedení záchranného archeologického výzkumu.

– Oznámení doporučujeme podat prostřednictvím on-line formuláře, kde ihned po odeslání formuláře získáte také potvrzení o splnění povinnosti uložené zákonem.  

– Oznámení můžete podat také prostřednictvím formuláře poštou či emailem:
sirovatka@muzeum-turnov.cz   Tel.: 778 749 756
hartman@muzeum-turnov.cz     Tel.: 605 989 825
tulackova@muzeum-turnov.cz  
Tel.: 606 647 987

 

  1. Umožnění provedení archeologického dohledu

– Po oznámení stavebního záměru si pracovníci archeologického oddělení naplánují postup záchranného archeologického výzkumu. Nejčastěji je prováděn právě formou dohledu. V případě staveb menšího rozsahu je proveden 1 až 2 dohledy.

– V závislosti na přítomnosti a charakteru archeologických terénů, rozsahu stavby a klimatických podmínek je ovlivňována délka archeologického výzkumu.

– V případě zjištění archeologických terénů vyžadujících zvýšenou pozornost je uzavřena Dohoda na provedení druhé etapy záchranného archeologického výzkumu.

Vyjádření ke stavební činnosti

K žádosti o vyjádření ke stavební či jiné činnosti, zdali se jedná o území s archeologickými nálezy, hrazený či nehrazený záchranný archeologický výzkum, je nutné oprávněné organizaci poskytnout:
a) název stavební akce, včetně lokalizace dané adresou či parcelačním číslem, jméno a příjmení a adresu stavebníka, popř. kopii územního či stavebního povolení;
b) situační plány projektové dokumentace;
c) v případě potřeby může být vyžádána i jiná dokumentace;
d) žádost o vyjádření se podává elektronicky na email: sirovatka@muzeum-turnov.cz

Plošně velké stavební akce

Při provádění plošně rozsáhlejších a tedy časově náročných staveb či stavebních aktivit, zpravidla v intravilánech měst, je vhodné kontaktovat naše pracoviště již ve fázi přípravy podkladů projektu. Je možné připravit podklady s odhadem archeologického potenciálu lokality, případně lze provést předstihový výzkum (např. sondy v místě stavby), který výrazně napoví o množství a charakteru dochovaných archeologických terénů. V závislosti na zjištěných informacích je dále prováděn záchranný archeologický výzkum, nicméně je možné, že již nebude zapotřebí a stavba bude sledována pouze ve formě dohledů.

 

Expertní list a zpracování výzkumu

– Po ukončení archeologického výzkumu vypracuje archeologické oddělení potvrzení o splnění podmínek archeologické památkové péče – tzv. expertní list. Ten je možné předložit správním orgánům a při kolaudaci stavby. Zpráva je zasílána na uvedenou adresu investora.
– V případě zjištění archeologických situací, nebo archeologických nálezů, jsou tato zjištění zpracovány a je vyhotovena nálezová zpráva. Až po zpracování nálezů a vypracování nálezové zprávy je záchranný výzkum z hlediska památkové péče ukončen.

 

Poplatek za archeologický výzkum

– Záchranné archeologické výzkumy jsou hrazené oprávněnou organizací v případě, že stavebníkem jsou fyzické osoby – tj. např. rodinný dům, garáž, ČOV, jakákoliv úprava terénu.
– Záchranné archeologické výzkumy jsou hrazené stavebníkem v případě, že jím je právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. V takovém případě je na požádání vypracována cenová nabídka archeologických služeb.

 

Služby archeologického oddělení

Rozsah činnosti:
– povrchové průzkumy, sběr archeologického materiálu, dokumentační a měřičské práce;
– záchranné výzkumy, včetně archeologického dohledu, prováděné podle § 22, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění dle dohod s investory;
– záchranné akce a archeologické dohledy zajišťující záchranu a dokumentaci archeologických lokalit a nálezů, na které se nevztahují podmínky dané v bodu a).

V oblasti archeologické památkové péče zajišťujeme:
– vypracování odborných stanovisek a vyjádření k územím s archeologickými nálezy;
– provádění záchranných archeologických výzkumů;
– vydává na žádost vyjádření k územně plánovací dokumentaci zpracovávané pro potřeby orgánů veřejné správy;
– vydává na žádost stavebníka potvrzení v podobě expertního listu o splnění podmínek archeologické památkové péče podle § 22 odst. 2 památkového zákona.

Přehled odkazů a formulářů

Archeologické oddělení Muzea Českého ráje v Turnově 

Archeologická mapa České republiky

Zákon o státní památkové péči

Území s archeologickými nálezy

 

Formulář – Oznámení stavby MČR Turnov

Formulář ke stažení zde:
Formular-oznameni (word)
Formular-oznameni (Pdf)

Formulář – Oznámení stavby AÚ Praha

 
X