Základní informace

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Základní informace

Knihovna Muzea Českého ráje v Turnově je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou specializovanou knihovnou ve smyslu § 3, odst. d) zákona č. 257/2001 Sb. Shromažďuje, eviduje a zpřístupňuje literární dokumenty sbírkové i nesbírkové povahy dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a literaturu potřebnou pro odbornou práci zaměstnanců muzea a odborné i široké veřejnosti. Muzejní knihovna je knihovnou prezenční. Studium knih je umožněno v muzejní badatelně.

Knihovna odborné literatury

Nesbírkový fond odborné literatury obsahuje přibližně 11 000 svazků především z oborů historie, regionální historie, historie umění, archeologie, etnografie, geologie a mnoha dalších. Knihovna je v muzeu budována od jeho vzniku na konci 19. století a obsahuje proto knihy vydané od roku 1850 do současnosti. Fond je stále doplňován.Od roku 2003 knihovna používá automatizovaný knihovní systém Clavius, do nějž byly převedeny neúplné a nevyhovující záznamy ze starší databáze Biblik. V současnosti probíhá náročná rekatalogizace a záznamy jsou postupně uváděny do pořádku tak, aby souhlasily s mezinárodně platnými standardy a vyhovovaly bpotřebám uživatelů.

Knihovna regionální literatury

Ve sbírkovém fondu regionální literatury jsou shromažďovány knihy týkající se regionu Turnovska i širší oblasti Českého ráje. Sbírka obsahuje knihy z historie, kultury či přírodovědy, stejně jako knihy autorů, kteří z regionu pocházejí či v něm působí. V současnosti sbírka obsahuje přes 2000 titulů a řadí se tak k největším souborům regionální literatury v kraji. Obsahuje knihy vydané od roku 1850 do současnosti. Sbírka je stále doplňována.

Sbírka starých tisků

Sbírkový fond starých tisků shromažďuje knihy vytištěné od doby vynálezu knihtisku (pol. 15. stol.) do roku 1850. Nejstarším tiskem ve sbírce je latinská bible vytištěná ve Špýru v roce 1486. Základem sbírky je tzv. Libuňská farní knihovna, která byla do muzea přenesena ve dvacátých letech 20. století. V té době se jednalo už jen o přibližnou polovinu původní rozsáhlé knihovny (původně cca 4000 svazků), která je úzce spjata se jmény farářů Mauritia Maxe a především Antonína Marka. Tento soubor byl v muzeu dále doplněn o množství darů a převodů a o staré tisky vyčleněné z knihovny odborné literatury. Sbírka obsahuje řadu cenných tisků celoevropské produkce včetně řady bohemikálních. Najdeme v ní například, s výjimkou jediné, všechny česky tištěné bible z 16. století. V současnosti čítá sbírka přibližně 5500 svazků a není již systematicky doplňována.

Sbírka rukopisů

Sbírkový fond rukopisů byl většinou součástí Archivu města Turnov, menší část byla vyčleněna ze sbírky Starých tisků. Manuskripty většinou neúřední povahy jsou tematicky velice různorodé – převládají liturgické a hagiografické rukopisy, pamětní knihy, kroniky, v neposlední řadě potom spisy lékařské nebo krásná literatura. Sbírka pokrývá časové období od druhé poloviny 12. století do druhé třetiny 20. století. Jedním z pokladů sbírky je tzv. Dlaskova kronika, resp. Paměti sedláka Josefa Dlaska z Dolánek u Turnova, které byly psány v rozmezí let 1800-1853 a jsou výjimečným dokladem života prostých českých sedláků. Sbírka již není systematicky doplňována, nicméně dary či přírůstky rádi přijmeme.

Badatelna

Knihovní řád

Badatelský řád

Kontakty

PhDr. Jiří Zoul Sajbt

  • knihovník – archivář
  • historik
X