Expozice

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí: květen – září: 9:00 – 17:00 hod. říjen – duben: 9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106 mail@muzeum-turnov.cz

Historie a současnost kamenářství a zlatnictví

S nejstaršími doklady zpracování místních jaspisů, se návštěvníci seznámí už v archeologické expozici. O rozvoji novodobého broušení a řezání drahokamů i místního šperkařství vypovídá oddělení Turnovské kamenářství. Přes dobu Karla IV a Rudolfa II, kteří těžbě a využití domácích drahých kovů a kamenů věnovali zvláštní pozornost, se dostáváme k turnovským prospektorům a kamenářům, kteří se v roce 1715 sdružili do bratrstva.

Do Turnova putovaly ke zpracování surové drahokamy z tehdejšího známého světa. Odsud jako vybroušení šperkové kameny do evropských zlatnických dílen. Od začátku 18. století se také rychle rozvíjí ekonomicky významnější výroba imitací drahokamů z kompozičního skla. Po přemístění hutí do Jizerských hor v průběhu 19. století se kompoziční sklo stalo základem jabloneckého bižuterního průmyslu a na Turnovsku tuto výrobu zčásti nahradilo broušení českých granátů. Tento mimořádně populární národní drahokam oblíbený na císařských dvorech i českém venkově, připomínáme přehlídkou historického vývoje šperků od klasicismu a biedermeieru po první polovinu 20. století. Jsou to i unikátní klenotnické objekty včetně repliky kříže s granáty a vltavíny pro papeže Jana Pavla II.

Dalším milníkem v dějinách turnovského kamenářství bylo založení Odborné školy pro broušení a zasazování drahokamů v roce 1884. Škola měla zásadní význam pro rozvoj granátového šperkařství, ale třeba i rytí drahokamů, tzv. glyptiky. Vychovala generace řemeslníků i umělců a přinesla do regionu technologický a výtvarný pokrok. V naší expozici jsou zastoupena její všechna současná oddělení včetně studia restaurování drahých kovů a kamenů. Na školní expozici navazuje unikátní sbírka moderních šperků vytvořených v průběhu mezinárodních sympozií, pořádaných v Turnově od roku 1984. Exponáty významných českých i světových šperkařů spojují regionální šperkařskou tradicí a moderními výtvarnými trendy.

Současnost komerčního kamenářského a zlatnického průmyslu reprezentují v závěru expozice významní producenti jako Družstvo umělecké výroby Granát nebo výrobci, kteří využívají unikátních vlastností syntetických drahokamů v technologiích 21. století.

Expozice Střední uměleckoprůmyslové školy a Mezinárodních sympozií současného šperku

Ve čtvrtek 25. ledna bude po obnově zahájené 11. září loňského roku slavnostně zpřístupněn výsledek závěrečné etapy revitalizace expozice zpracování drahých kamenů a šperkařství v Turnově v podobě prezentace turnovské Střední uměleckoprůmyslové školy a šperkařských sympozií, které jsou v Turnově pořádány již od roku 1984. Celek této tematické expozice prochází postupnou rekonstrukcí od roku 2021, kdy byla úprava zahájena reinstalací kabinetu granátového šperku, a to s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR, které podpořilo dva z celkových čtyř fází obnovy prostřednictvím dotačního programu pro podporu výstavní a expoziční činnosti.

Původní podoba expozice, která je pro muzeum specializující se na drahý kámen a šperk klíčová, pocházela z roku 1994. Již dlouho nevyhovovala současným požadavkům muzejní prezentace a byla nejen návštěvnicky neatraktivní, ale nedokázala dostát ani současným požadavkům na ochranu a prezentaci samotných exponátů (např. prašnost vitrín vyložených kovralovým kobercem). Obnova přinesla nejen repasi výstavního fundu, ale i nové architektonické pojednání prostoru, začlenění moderních metod prezentace (dotykové obrazovky, prezentace apod.), optimalizaci z hlediska osvětlení, bezpečnostního zajištění exponátů, i celkové zvýšení návštěvnického komfortu. Změn ale nedoznalo jen estetické vyznění obou oddělení expozice, ale také jejich obsahová náplň, která byla revidována a aktualizována ve prospěch větší přehlednosti a atraktivity. V obou expozicích dostal nově prostor také textový a obrazový doprovod, na který dřívější podoba obou instalací rezignovala. Důstojnou formu obdržela také v této části expozice umístěná stanoviště „Stezky kamene“, interaktivní prohlídky s pracovními listy cílené zejména na dětské návštěvníky; s obnovou ostatních „pointů“ budeme pokračovat v průběhu letošního roku. Významným přínosem obnovy je také doplnění graficky přitažlivého a přehledného orientačního systému celé expozice, které přispěje k snazšímu a přirozenějšímu pohybu jejími prostory.

Posloupnost prohlídkové trasy zavede návštěvníky z Kabinetu granátového šperku do expozice věnované turnovské SUPŠ a VOŠ, nazývané místními zkráceně „šperkárna“, nebo „špéra“. Expozice se věnuje období od roku 1952, kterým končí prezentace školy v suterénní Klenotnici, a dovádí představení instituce až do současnosti, neboť nabízí prostor k vystavení nejlepších absolventských prací posledních let. Nadále přitom zůstane zachována pružnost a aktuálnost instalace, která se bude v horizontu 2–5 let měnit tak, aby ukázala právě platnou tvář školy a podobu výstupů jejích posledních absolventů. Oproti koncepci předchozí expozice však dostanou prostor i starší práce počínaje rokem 1953, přidaný textový a obrazový materiál potom dokonce sumarizuje význam a historii ústavu, počínaje jeho založením v roce 1884. Textové panely doplněné fotografiemi připomenou vývoj školy, nejvýznamnější pedagogy i výjimečné okamžiky (např. věhlas spojený s tvorbou kopií korunovačních klenotů), dále nechybí také charakteristiky všech šesti studijních zaměření SUPŠ a VOŠ, tedy Designu a zpracování drahých kamenů, Zlatnictví a designu šperků, Uměleckého kovářství a zámečnictví, Designu grafické a plastické rytiny, Designu litých objektů a Restaurování kovů, minerálů a organolitů. Fotografie pořízené v roce 2022 ve školních dílnách sugestivně zprostředkovávají atmosféru praktické výuky. Založení školy vyplynulo ze snahy zajistit kvalitní odborné vzdělání novým generacím brusičů drahých kamenů a její situování do Turnova potvrdilo význam města jako tradičního centra tohoto svébytného odvětví, význam školy pro výchovu nových „kamenářů“ neklesl ani po 140 letech od vzniku SUPŠ. Proto má expoziční oddělení věnované škole nezastupitelné místo v příběhu tohoto oboru vyprávěném expozicí zpracování drahých kamenů a šperkařství.

Z expozice SUPŠ a VOŠ Turnov přechází návštěvník do prostoru věnovanému Mezinárodním sympoziím současného šperku v Turnově. Jejich tradice započala právě v roce 1984 při příležitosti oslav 100 let od založení zdejší šperkařské školy. Expozice předvádí na 150 nejzajímavějších výsledcích těchto setkání vytvořených v Turnově předními osobnostmi českého i zahraničního autorského šperku. Dalším pojítkem s předešlým úsekem prohlídky je skutečnost, že šperkařská škola opakovaně poskytovala tomuto jedinečnému setkávání šperkařů potřebné zázemí, technické i materiálové vybavení.

V případě expozice Mezinárodních sympozií současného šperku došlo k redukci exponátů ve prospěch jejich estetického vyznění a přehlednosti uspořádání, jakkoli bylo odložení řady kvalitních a významných prací do depozitáře z pohledu kurátora nelehké. Oproti původní podobě expozice byl opět doplněn textový panel a řada fotografií z uplynulých setkání. Zvláštní místo bylo nově a zřetelně vyhrazeno také poslednímu běhu akce; aktuálně tedy 26. sympoziu z roku 2022.

Také z provozního pohledu je nová expozice mnohem přívětivější; strukturou i barvou neutrální pozadí vitrín umožňuje dílům předních světových šperkařů zapůsobit v plné síle a je zároveň velmi komfortní i z hlediska instalačního – moderní materiál použitý na pozadí vitrín totiž umožňuje opakovaně reinstalovat jejich obsah, aniž by docházelo k opotřebení či degradaci podkladu, což velmi oceňujeme s ohledem na skutečnost, že expozice bude procházet periodickými obměnami nejen v důsledku rozšiřování sbírky, ale také z důvodu prezentace vybraných prací na výstavách v tuzemsku i za hranicemi ČR. Sbírka, čítající za uplynulých 40 let již na sedm set šperků a objektů je totiž s oblibou obdivována v českých, evropských i zámořských galeriích. Skutečné exponáty doplní výhledově také databáze sympozií v dotykovém displeji, který je součástí expozice. V ní si budou moci zájemci o hlubší vhled do historie turnovských šperkařských setkání vyhledat seznamy účastníků proběhlých sympozií či prohlédnout fotografie šperků, které se do finálního výběru exponátů nedostaly.

Slavnostní otevření obou nových částí expozice zpracování drahých kamenů a šperkařství na Turnovsku připravujeme na čtvrtek 25. ledna, kdy bude zároveň zahájen právě v turnovském muzeu rok oslav 140. jubilea SUPŠ a VOŠ; na tuto událost pak navážou další výstavní projekty v Domě 72. Ve čtvrtek 8. února to bude vernisáž výstavy výtvarného a literárního díla pedagožky Evy Matyldy Jiřičkové, 4. dubna bude zpřístupněna výstava k historii a současnosti školy jako takové, slibující atraktivní technologické zajímavosti a interaktivní prvky, které ozvláštní návštěvu výstavy.

X